Executive Committee

 • Dr. Vijay Agrawal
 • Dr. Vikram Maiya
 • Dr. Gopinath
 • Dr. Vishal Rao
 • Dr. Shekar Patil
 • Dr. Satish Nair
 • Dr. Kumaraswamy
 • Dr. Vikram Kekatpure
 • Dr. Purushottam Chavan
 • Dr. Sathyajit Dandagi
 • Dr. Sateesh Kunigal
 • Dr. Ravi Nayar

Dr.Azeem
President

Dr.Satish Nair
Secretary

Dr.Purushottam Chavan
Treasurer

Dr. Ravi Nayar
Chief Patron

Dr.Gopinath
Chief Patron

Executive Committee Members

Dr. Vishal Rao

Dr. Jagadish Tubachi

Dr. Belliappa

Dr. Rajshekar Hulkud

Dr. Govind Babu

Dr. Kumaraswamy

Dr. Akshay kudpaje

Dr.VijayAgarwal

Dr.Sandeep Peraje Nayak
Dr. Kumaraswamy